REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rower w prezencie za hak i bagażnik”

z dnia 1 lipca 2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.      Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą „Rower w prezencie za hak i bagażnik”.

2.      Uczestnikiem Akcji (dalej jako „Uczestnik”) jest pełnoletnia osoba fizyczna mające pełną zdolność do czynności prawnych, która jednocześnie spełnia warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej wskazane w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

3.      Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Polmax Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 48, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000540679, REGON: 36066806400000, NIP: 5732852722 (dalej jako „Organizator”),

4.      Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w salonie stacjonarnym Organizatora prowadzonym przy ul. Jagiellońskiej 48, 42-200 Częstochowa, Volvo Car Częstochowa.

5.      Akcja Promocyjna będzie trwać w okresie od dnia 1.07.2024 r. do dnia 30.08.2024 r. lub do wyczerpania puli przewidzianych Produktów Promocyjnych. O wyczerpaniu Produktów Promocyjnych lub o zakończeniu Akcji Promocyjnej Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej oraz w salonie stacjonarnym Organizatora.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.

1.      Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Akcji Promocyjnej jest łączny zakup w okresie trwania Akcji Promocyjnej akcesoriów samochodowych w postaci:

a.      hak holowniczy oraz

b.      bagażnik rowerowy z mocowaniem na hak.

2.      Przy zakupie, o którym mowa w § 3 ust. 1  powyżej, Uczestnik uprawiony jest do bezpłatnego otrzymania roweru STORM (dalej jako „Produkt Promocyjny”). Rodzaje oraz ilość dostępnych Produktów Promocyjnych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wartość Produktu Promocyjnego nie będzie przekraczać wartości 1 900,00 (jeden tysiąc dziewięćset) złotych brutto.

3.      Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wyłącznie jednokrotnie.

4.      Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami obowiązującymi u Organizatora w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

5.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu zakupionych akcesoriów samochodowych do sklepu bez uzasadnionej przyczyny, Uczestnik zwraca Organizatorowi również otrzymany Produkt Promocyjny.

6.      Organizator informuje Uczestnika  o wyczerpaniu przed końcem Akcji Promocyjnej puli Produktów Promocyjnych określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu a Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wydania Produktu Promocyjnego we wskazanych okolicznościach.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia okresu trwania Akcji Promocyjnej.

§ 3. Reklamacje.

1.      Uczestnik może złożyć za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail: recepcja@vccz.dealervolvo.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Organizatora reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej w zakresie niezgodności jej przeprowadzenia z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 14 dni od daty jej zakończenia.

2.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego reklamację, adres do korespondencji, adres e-mail, a także określać okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz wskazywać oczekiwany sposób jej rozstrzygnięcia

3.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni liczonych od daty ich doręczenia.

4.      Odpowiedzialność za ewentualny brak zgodności towaru z umową, o której mowa w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponosi Dostawca , tj. JM BIKE S.C. z siedzibą w Częstochowie, NIP: 9492193327, REGON: 243148898 (dalej jako „Dostawca”). Oświadczenie Dostawcy  o zasadach odpowiedzialności stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych.

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polmax Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 48, 42-200 Częstochowa, KRS: 0000540679, NIP: 5732852722 (dalej jako „Administrator”).

2.      Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy oraz zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit b RODO.

3.      Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

a.      w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b.      na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) obejmujących:

1)   organizację i przeprowadzenie Akcji Promocyjnej oraz wydanie Produktów Promocyjnych Uczestnikom,

2)   zapewnienie komunikacji z Uczestnikiem,

3)   ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami;

c.      w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy, a także w celu wykonywania innych obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.      Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia, w zakresie koniecznym do wykonywania ich obowiązków.

5.      Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

7.      Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu i nie będą przekazywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.      Dane osobowe będą przechowywane w okresie Akcji Promocyjnej oraz  w celach archiwizacji i ewentualnych roszczeń przez okres 5 lat.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1.      Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika.

3.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

4.      Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjno – reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

5.      Ewentualne spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane będą rozstrzygane polubownie, a w braku możliwości rozwiązania sporu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6.      Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://volvocarczestochowa.pl/kampanie/regulamin-akcja-odbierz-rower-w-prezencie, oraz w salonie stacjonarnym Organizatora.

7.      Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń 34 399 40 00
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Volvo Car Częstochowa otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Volvo Car Częstochowa

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.