Regulamin konkursu „Mikołaj prezenty rozwozi Volvo”

§ 1 Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Mikołaj prezenty rozwozi Volvo” (zwanego dalej „Konkursem”) organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem Konkursu jest Polmax Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Jagiellońskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000540779, numer NIP: 573-285-27-22 (zwana
dalej: „Organizatorem”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 6.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 do godziny 23:59 zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej, tj. fanpage w serwisie Facebook o adresie https://www.facebook.com/volvocarczestochowa/ (zwanej dalej
„Stroną konkursową”)
7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms .
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora konkurs.
10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Portal Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.
12. Fundatorem nagrody jest Polmax Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Jagiellońskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000540779, numer NIP: 573-285-27-22, zwana dalej: „Fundatorem”.
§ 2 Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Osoba przystępująca do Konkursu, zobowiązana jest do spełnienia warunku:
– udzielenia odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowane na Stronie Konkursowej poprzez dodanie komentarza – w postaci zdjęcia pracy plastycznej lub zdjęcia kreatywnego pt. „Mikołaj prezenty rozwozi Volvo” pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej. Odpowiedzi powinny być udzielane w formie dokumentu, przedstawiającego pracę plastyczną, graficzną lub zdjęcie. W konkursie nie biorą udziału odpowiedzi udzielone pod postami niezwiązanymi z konkursem oraz w wiadomościach prywatnych przesłanych na skrzynkę fanpage. Prawa autorskie do zwycięskich prac konkursowych (wypowiedzi) będą przenoszone na rzecz Organizatora. Udzielając odpowiedzi, Uczestnik akceptuje Regulamin.
2. Odpowiedź uczestnika mogą stanowić wyłącznie nowe, niepublikowane wcześniej prace konkursowe, do których Uczestnik posiada pełnię praw autorskich, za co Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
3. Opublikowanie pracy konkursowej w odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.
4. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, zgodnie z brzmieniem art. 921 § 3 k.c., Organizator nabywa prawa autorskie do stworzonej przez nagrodzonego uczestnika odpowiedzi, będącej utworem w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie w szczególności następujących pól eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, uczestnik udziela Organizatorowi nieodwoływanego, przenoszalnego upoważnienia do wykonywania przysługujących mu praw autorskich osobistych, w szczególności upoważnienia do decydowania o korzystaniu z utworu do celów marketingowych, do decydowania o czasie publikacji i sprawowania nadzoru autorskiego, a także do publikowania utworów bez oznaczenia autorstwa.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w ust. 3 powyżej. Usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem z
Konkursu uczestnika – autora zakwestionowanego materiału.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest opracowanie i opublikowanie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym facebook.com wskazanym w § 1 pkt.6 pracy konkursowej wykonywanej w odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora zadanie w poście konkursowym. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pracy plastycznej, graficznej lub fotografii. Komentarz tekstowy powinien stanowić odpowiedź na zadanie konkursowe: “Mikołaj prezenty rozwozi Volvo”
2. Konkurs trwa od dnia od dnia 6.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 do godziny 23:59. Zwycięzcy zostaną wybrani do 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród.
4. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność odpowiedzi, jej oryginalność oraz jej zgodność z zadaniem konkursowym.
5. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej oraz o przyznaniu nagród poprzez informację we wiadomości prywatnej w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
§ 4 Nagrody
1. W konkursie przewidziano:
– 1 nagrodę główną: bezpłatne wypożyczenie na weekend – od soboty godzina 9:00 do następującego po weekendzie poniedziałku do godziny 9:00 – zatankowanego samochodu Volvo XC60 lub innego modelu, po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia.
–  ewentualne nagrody pocieszenia w postaci gadżetów Volvo Car Częstochowa.

Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, których wypowiedzi – wedle oceny komisji konkursowej – okażą się najatrakcyjniejsze.
2. Jeden Uczestnik może zgłosić kilka prac konkursowych, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
3. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
4. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c) zawierają treści niezgodne z prawem;
d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
f) naruszają dobre obyczaje;
g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 5 Dane osobowe Uczestników
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Polmax Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Jagiellońskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000540779, numer NIP: 573-285-27-22. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem
poczty pod ww. wskazanym adresem lub poprzez e-mail:
recepcja@vccz.dealervolvo.pl każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności:
a) w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”);
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: Polmax Group sp. z o.o. ul. Jagiellońska 48, 42-200 Częstochowa. Reklamacja Konkurs „Twoja łazienka w stylu SMART”.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu na www.volvocarczestochowa.pl zamieszczonym w linku do posta konkursowego..
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage oraz w korespondencji bezpośredniej z wykorzystaniem adresu email podanego przez Uczestników. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym
ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie poprzez korzystanie więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.

 

Nie znalazłeś wymarzonego auta? Napisz do nas lub zadzwoń 34 399 40 00
Skontaktuj się z nami

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Volvo Car Częstochowa otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 godzin.
|
Volvo Car Częstochowa

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników.Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.